Wymagania edukacyjne

Wymagania Edukacyjne na rok szkolny 2019/2020

PRZEDMIOT KLASA
JĘZYK  POLSKI KL IV-VIII Wymagania + PSO
MATEMATYKA KL IV,   KL V,   KL VI,   KL VII,   KLVIII,   PSO kl 4-8
PRZYRODA KL IV,   PSO - kl 4,
BIOLOGIA KL V,   KL VI,   KL VII,   KL VIII,   
PSO kl 5-8    
GEOGRAFIA  Kl V,   KL VI,   KLVII,   KL VIII,   PSO kl 5-8
FIZYKA KL VII,   KL VIII,   PSO kl 7-8
CHEMIA KL VII,   KL VIII,   PSO kl 7-8
HISTORIA KL IV,   KL V,   KL VI,   KL VII,   KL VIIIPSO kl 4,   PSO kl 5,   PSO kl 6,   PSO kl 7,   PSO kl 8
WOS KL VIII,   PSO
INFORMATYKA
MUZYKA KL IV,   KL V,   KL VI,   KL VII,   PSO kl 4-7
PLASTYKA KL IV-VI  
TECHNIKA KL IV,   KL V,   KL VI,   PSO kl 4-6
JĘZYK ANGIELSKI KL IV,   KL V,   KL VI,   KL VII,   KLVIII,   PSO kl 4-8
JĘZYK WŁOSKI KL VII-VII,   PSO kl 7-8
JĘZYK NIEMIECKI  KL VII,   KL VIII,    PSO - kl. 7-8
WYCHOWANIE FIZYCZNE KL IV - VIII
RELIGIA KL IV,   KL V,   KL VI,   KL VII,   KL VIII,   
PSO kl 4-8
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA KL VIII,   PSO kl 8
WDŻR Tematy kl 5,   Tematy kl 6